Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

เอกสารเผยแพร่

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

17 ธ.ค. 63

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ PM2.5

16 ต.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนก.ค.-ก.ย.63)

11 ส.ค. 63

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เรื่อง เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นประโยชน์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 0.91 Mb ดาวน์โหลด: 3867 ครั้ง
30 ก.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563)

2 มิ.ย. 63

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

18 พ.ค. 63

สรุปผลการสำรวจการพึงพอใจของประชาชน เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการประกอบกิจการน้ำบาดาล ฯ

18 พ.ค. 63

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.22 Mb ดาวน์โหลด: 3865 ครั้ง
18 พ.ค. 63

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ขไใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 3864 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 56 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 > >>