Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

Provincial Office of Natural Resources and Environment Trat

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ประวัติสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด

 

จากการปฏิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวงฯ ให้มีการจัดตั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นในแต่ละจังหวัด เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคเพื่อปฏิบัติงานและติดต่อประสานงานในระดับพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยใช้อาคารร่วมกับสำนักงานป่าไม้จังหวัดตราด(เดิม) ตั้งอยู่เลขที่ 45 ซอยบ้านท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่

1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้แทนกระทรวงในส่วนภูมิภาคและการอำนวยการ ดำเนินการกำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการปฏิบัติภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่จังหวัด

2. จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และท้องถิ่นรวมทั้งแผนงานอื่นที่เกี่ยวช้อง

3. กำกับ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล บูรณาการการแก้ไขปัญหา และรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด

4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสวนป่า กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและประปาสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5. ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้คำปรึกษา พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ารแบ่งงานภายใน 5 ส่วน

1. ส่วนอำนวยการ

2. ส่วนสิ่งแวดล้อม

3. ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

4. ส่วนทรัพยากรน้ำ

5. ส่วนยุทธศาสตร์

 

รายนามผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด ดังนี้

1. นายอาทิตย์  ละเอียดดี    ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  13 ธันวาคม 2545 – สิงหาคม 2547

2. นายปรีชา  พลชัย         ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  9  สิงหาคม 2547  – 1 พฤศจิกายน 2547

3. นายผจญ  ธนมิตรามณี    ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  2  พฤษภาคม 2548  – 19 ธันวาคม 2548

4. นายวิรัช  เบญจพันธุ์ทวี   ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2548  – 30 กันยายน 2551

5. นายมนภัทร  วังศานุวัตร  ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  17 พฤศจิกายน 2551 – 24 มิถุนายน 2552

6. นายวิลาศ  พันธุมะผล     ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2552  – 30 กันยายน 2552

7. นายโยธิน  ยุวะกนิษฐ์     ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2553  – 30 กันยายน 2554

8. นายสุรเด่น  สัญญอาจ    ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  2 ธันวาคม 2554  – 30 กันยายน 2556

9. นายไพศาล ธนะเพิ่มพูล   ดำรงตำแหน่ง   เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2556  – 31 สิงหาคม 2559

10. นายชัยสิทธิ์  ตระกูลศิริพาณิชย์ ดำรงตำแหน่ง  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560  -  22 ตุลาคม 2561

11. นายนที  ธรรมพิทักษ์พงษ์  ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563

12. นายบุญช่วย  อรรถวรรธน ดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน